Regulamin Sklepu Internetowego

DARGAJU.PL

Regulamin Sklepu Internetowego DARGAJU.PL  określa zasady i warunki  sprzedaży towarów dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.dargaju.pl

Właścicielem Serwisu jest:

DarGaju Marek Gaj

Ul. Inżynierska 58/29

53-230 Wrocław

NIP firmy: PL 8941698853

Regon: 021831012

Nr konta: 

W związku z codzienną aktualizacją stanów magazynowych i wprowadzaniem nowych produktów przez hurtownie - a ograniczoną możliwością z naszej strony na bieżąco wykluczania (eliminowania) produktów wymagających przechowywania chłodniczego oraz różnego rodzaju surowców pakowanych po 3 i więcej kg, alkoholi - takich zamówień niestety nie będziemy realizować.

§1

Słownik

1) Sklep – DarGaju prowadzący za pośrednictwem Serwisu działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów;

2) Serwis - internetowa platforma, składająca się z oprogramowania umożliwiającego świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, oraz z elementów graficznych i ich układu funkcjonalnego, znajdująca się pod adresem www.dargaju.pl ;

3) Klient –osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów u Sprzedawcy;

4) Koszyk – element funkcjonalny Serwisu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów;

5) Dostawca – Operator Poczty Polskiej bądź zewnętrzna firma kurierska, której Sklep zleca dostawę zamówionych przez Klienta produktów;

6) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem Dostawcy;

7) Płatność przy odbiorze – płatność dokonywana przez Klienta w momencie odbioru paczki od przedstawiciela dostawcy;

8) Płatność on-line – płatność dokonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Serwisie form płatności elektronicznych.

§2

Składanie i realizacja zamówień

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie:

      a) komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

      b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę w każdy dzień tygodnia za pośrednictwem Serwisu, przy czym Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania zamówień, niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronach Serwisu.
 3. Zamówienia  można składać po zarejestrowaniu się,  zalogowaniu w Serwisie i zaakceptowaniu postanowień regulaminu.
 4. Klient będący przedsiębiorcą podaje następujące dane: firmę (nazwę), adres, NIP, REGON, Nr KRS.

  Zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od 1.01.2020r. klient musi określić czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument już w momencie sprzedaży! Jak przypomina resort, jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

 5. Klient składa zamówienie, wybierając dany towar, za pomocą kliknięcia w ikonę "Dodaj do koszyka", a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.
 6. Obszarem działalności Sklepu jest terytorium Rzeczypospolitej Polski. Sklep nie jest zobowiązany do wysyłki towarów poza granicę obszaru działalności. Wysyłka taka może być zrealizowana po konsultacji ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 7. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 8. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:

      1) wyboru zamawianych towarów i ich ilości;

      2) wskazania adresu dostawy zamówienia oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, podania danych do faktury VAT (dane do faktury mogą się różnić od danych podanych jako adres dostawy);

      3) wyboru opcji dostawy; (Przy braku numeru telefonu przesyłka zostanie nadana za pośrednictwem Poczty.)

      4) wyboru formy zapłaty.

      9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta i rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sklep odbywa się według następujących zasad:

      1) Klient po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail z informacją o złożeniu zamówienia w Serwisie i przyjęciu zamówienia do realizacji.

      2) W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty w formie Płatności on-line – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu zapłaty przez Sklep za zamówiony towar i wówczas dopiero Klient otrzymuje wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji.

     10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w chwili złożenia zamówienia.

     11. Jeżeli zamówiony przez Klienta towar nie jest dostępny, Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie, w celu uzgodnienia realizacji zamówienia.

     12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub podanego przez Klienta niepoprawnego adresu dostawy.

    13.  Przy zamówieniach w kwocie przekraczającej 250 zł nie ponoszą Państwo kosztów wysyłki. Na koszt firmy zamówione produkty wysyłane są najtańszą opcją kurierską.

§ 3.

Ceny towarów

 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Serwisie zamieszczone są przy danym towarze.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana w Serwisie w chwili składania zamówienia przez Klienta, chyba że produkt jest Surowcem o masie większej niż 3kg - wtedy cena na stronie podana jest za kg produktu.
 3. Wszystkie podawane w Serwisie ceny towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach towarów, wprowadzania do oferty nowych towarów oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§ 4.

Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu.
 2. Koszty poniesione przez Sklep w związku z dokonaniem przez Klienta modyfikacji zamówienia po jego wysłaniu obciążają Klienta.
 3. Modyfikacji zamówienia można dokonać wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie.
 4. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą w szczególności następujących kwestii: adresu wysyłki, numeru telefonu, rezygnacji ze złożonego zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego, a jeszcze nie wysłanego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany niezwłocznie. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność, bądź przelewem na podany przez Zamawiającego numer konta bankowego – w przypadku wpłaty gotówkowej na konto Sklepu.

§ 5.

Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupione towary Klient może dokonać:

      1) płatnością na konto Sklepu, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową w  przypadku,gdy wybraną formą płatności jest „płatność on-line”. Bezpieczne zakupy w systemie online oferujemy za pośrednictwem PayPal. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

      2) osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Dostawcy, w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest "płatność przy odbiorze tj. za pobraniem";

      2.  W przypadku niektórych towarów bądź całych kategorii towarowych Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia z możliwości użytku niektórych opcji dostawy towarów lub form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie informowany przy składaniu zamówienia na te towary.

§ 6.

Czas realizacji zamówienia

 1. Sklep przygotowuje przesyłkę do nadania w terminie do 1-5 dni roboczych od zaksięgowania płatności.
 2. Przez termin „do nadania” rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do skompletowania przesyłki, spakowania paczki i przekazania jej do wysyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją Dostawy.
 3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy,  z  zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.

§ 7.

Reklamacje

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji  w przypadku, gdy zamówiony towar posiada wady, jest niezgodny z umową.
 3. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. 
 4. W pierwszej kolejności Klient powinien skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@dargaju.pl   a następnie dostarczyć reklamowany towar wraz z pisemną informacją o powodach reklamacji oraz dowodem zakupu towaru na adres Sklepu z dopiskiem: "reklamacja".
 5. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.
 6. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszty jego nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu, wyłącznie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i wyśle go do Klienta na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.  
 8. Sklep może zaoferować inny towar w zamian za towar reklamowany. Do wysłania towaru zastępczego wymagana jest zgoda Klienta wyrażona w drodze wiadomości e-mail.

§ 8.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie do 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia bez podania przyczyny, pod warunkiem złożenia rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Nie dotyczy to towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 2. Klient może odstąpić od umowy na zasadach określonych w ust. 1, jedynie, gdy towar nie został zniszczony w stopniu przekraczającym uszkodzenia wynikające z normalnego używania i jest kompletny.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sklepu w stanie niezmienionym, na koszt Klienta, w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, w następujący sposób:

      1) na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność – w przypadku płatności kartą kredytową;

      2) na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność – w przypadku płatności przelewem za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej;

      3) przelewem na podany przez Zamawiającego numer konta bankowego – w przypadku płatności za pobraniem lub w przypadku wpłaty gotówkowej na konto Sklepu.

      5. Zwrot przesyłki z towarem następuje na koszt Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres Sklepu.

      6. Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z   kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków na nim ciążących, m.in. w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności w przypadku zwrotu przesyłki z towarem w stanie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

      Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Sklep może odstąpić od umowy  w przypadku:

 1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia,
 2. braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem  telefonu lub adresem e- mail,
 3. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
 4. uznania przez Sklep, że występuje podejrzenie działania Klienta  niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia prawa, w szczególności: hackerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie, podszywania się pod inną osobę.

§ 9.

Polityka prywatności:

od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym od tego dnia zmienia się polityka prywatności oraz regulamin naszego sklepu.
Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy także dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: DarGaju Marek Gaj, Ul. Inżynierska 58/29, 53-230 Wrocław, Email: zamowienia@dargaju.pl, Tel. 885 504 060

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń z nią związanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione osoby przez administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, finansowe, transportowe, marketingowe i prawne;


4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w przypadku dokonania płatności na rzecz administratora później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umowy.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Pliki Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


§ 10.

Kontakt

 1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu, Klient może przekazać  w  jeden z poniższych sposobów: 

    pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@dargaju.pl

           telefonicznie pod numerem telefonu:   885 504 060
       2. Sklep w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Klienta wymagające takiej odpowiedzi.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7.03.2012r. z późniejszymi zmianami.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2012 r., Nr 1225 j.t.).
 3. Sklep, pod warunkami opisanymi poniżej, może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiana przepisów prawa; zmiana sposobów płatności i dostaw; zmiana zakresu, odpłatności lub formy prowadzonej sprzedaży, zmiana adresu Sklepu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu, Sklep w terminie 14 dni przed planowaną zmianą poinformuje o zmianie Klienta poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej pod adresem www.dargaju.pl oraz wysłanie informacji drogą e-mail.
 5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 6. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o jego zmianach i nie odstąpił od umowy.
 7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 8. Sklep oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 9. Spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym.
 10. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta ze Sklepem.
 11. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione.